keskiviikko 3. helmikuuta 2016

Testamentti, testamentin tiedoksianto, lakiosavaatimus, lakiosan täydennys .


Seuraavassa selvitetään yleisellä tasolla käytännön toimia, joihin testamentin saajan, lakiosaan oikeutetun ja perillisen   pitää ryhtyä etunsa valvomiseksi pesässä sekä asiaan liittyvää perintökaaren vireillä olevaa muutosta
1. Testamentin tiedoksianto
Testamentin tekijän kuoltua on testamentin saajan annettava testamentti tiedoksi perillisille haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti ja heille on annettava samalla oikeaksi todistettu jäljennös testamentista. Jos testamentti on tehty suullisesti, on perillisille annettava oikeaksi todistettu jäljennös testamentin todistajien kuulustelusta laaditusta tuomioistuimen pöytäkirjasta tai muu kirjallinen selvitys testamentin sisällöstä.
Perintökaari 14 luku 4 §
Todisteellisuus vaatimus toteutuu mm kun perillinen allekirjoittaa erillisen asiakirjan
==================================
Testamentin tiedoksianto
Olen tänään saanut x.x.200x edesmenneen N.N.:n x.x.xxxx laatimasta testamentista tiedon ja vastaanottanut siitä ja tästä tiedoksiantodistuksesta oikeaksi todistetun jäljennöksen.
Helsinki ______/_______200
___________________________
allekirjoitus ja nimenselvennös
Todistavat
Paikka ja aika samat
(haastemies/todistajat)
________________________________________
allekirjoitus ja nimenselvennös
________________________________________
allekirjoitus ja nimenselvennös
==================================
Tiedoksiannosta alkaa 6 kuukauden moiteaika, jonka kuluessa perillisen on moitekanne nostettava.
2. Testamentin pätemättömyys, moittiminen ja moitekanne
Testamentti voidaan moitteen johdosta julistaa pätemättömäksi:
1) jos testamentin tekijä 9 luvun 1 §:n mukaan ei ollut kelpoinen määräämään jäämistöstään;
2) jos testamenttia ei ole tehty laissa säädetyssä muodossa;
3) jos testamentin tekemiseen on vaikuttanut mielisairaus, tylsämielisyys tai testamentin tekijän muu sieluntoiminnan häiriö; tai
4) jos testamentin tekijä on pakotettu tekemään testamentti tai hänet on siihen taivutettu käyttämällä väärin hänen ymmärtämättömyyttään, tahdonheikkouttaan tai riippuvaista asemaansa taikka jos hänet on petollisesti vietelty tekemään testamentti tahi jos hän on muutoin sillä tavoin erehtynyt, että se on määräävästi vaikuttanut hänen tahtoonsa
Jos jonkin testamenttiin sisältyvän määräyksen osalta ei ole noudatettu 10 luvun 4 §:n 2 momentin säännöstä, on testamentti siltä osin pätemätön.
Perintökaari 13 luku 1 ja 2 §
Jos perillinen tahtoo moittia testamenttia 13 luvussa mainituilla perusteilla, hänen on nostettava kanne kuuden kuukauden kuluessa saatuaan testamentista 4 §:n mukaisesti tiedon. Perillisellä ei kuitenkaan ole moiteoikeutta, jos hän on hyväksynyt testamentin tai muulla todistettavalla tavalla luopunut.
Perintökaari 14 luku 5 §

Mikäli on selvää testamenttia tiedoksiannettassa, ettei testamenttia edellä kerrotuilla perusteilla moitita, liitetään tiedoksantotodistukseen siitä joskus  maininta. Tällöin pesänselvitysä ja jakoa voidaan jatkaa odottamatta 6 kuukauden moiteajan täyttymistä.
==================================
Testamentin tiedoksianto
Olen tänään saanut x.x.200x edesmenneen N.N.:n x.x.xxxx laatimasta testamentista tiedon ja vastaanottanut siitä ja tästä tiedoksiantodistuksesta oikeaksi todistetun jäljennöksen.
Hyväksyn testamentin ja enkä tule sitä millään perusteella moittimaan.
Helsinki ______/_______200
___________________________
allekirjoitus ja nimenselvennös
Todistavat
(haastemies/todistajat)
________________________________________
allekirjoitus ja nimenselvennös
________________________________________
allekirjoitus ja nimenselvennös
==================================
3. Lakioasa ja lakiosavaatimus
Rintaperillisellä sekä ottolapsella ja tämän jälkeläisellä on lakiosa perittävän jälkeen.
Lakiosa on puolet 1 momentissa mainitulle perilliselle lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan tulevan perintöosan arvosta.
Perintökaari 7 luku 1 pykälä
Testamentti on perillistä kohtaan tehoton siltä osin kuin se estää häntä saamasta lakiosaansa jäämistöstä tai rajoittaa hänen oikeuttaan määrätä lakiosana tulevasta omaisuudesta. Sen estämättä, mitä 1 momentissa on sanottu, on testamentti, jolla perittävä on määrännyt jäämistönsä tai jotakin siihen kuuluvaa jollekin sillä ehdolla, että testamentin saaja suorittaa lakiosaan oikeutetulle perilliselle hänen lakiosaansa vastaavan tai siitä puuttuvan määrän rahana, pätevä siinä tapauksessa, että suoritus tapahtuu viimeistään perillisen määräämän kohtuullisen ajan kuluessa.
Perillisen on vedottava testamentin tehottomuuteen ilmoittamalla lakiosaa koskeva vaatimuksensa testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muutoin todistettavasti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun testamentti on annettu 14 luvun 4 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla tiedoksi perilliselle. Perillinen ei voi vedota testamentin tehottomuuteen, jos hän on perittävän kuoltua luopunut lakiosastaan. Lakiosasta luopumisesta perittävän eläessä säädetään 17 luvun 1 §: n 2 momentissa.
Perintökaari 7 luku 5 pykälä


Lakiosavaatimus toteuteutaan antamalla lakiosavaatimus tiedoksi testamentin saajalla:
==================================
Lakiosavaatimus
Olen saanut x.x.200x edesmenneen N.N.:n x.x.xxxx laatimasta testamentista tiedon xx.xx.200x.
Ilmoitan, että tulen vaatimaan lakiosaani.
Paikka ja aika
________________________________________
allekirjoitus ja nimenselvennös (lakiosaperillinen)
Tiedoksianto
Olen saanut tästä lakiosilmoituksesta tiedon x.x.200x
Paikka ja aika
________________________________________
allekirjoitus ja nimenselvennös (tesmentin saaja)
Todistavat
Paikka ja aika samat
(haastemies/todistajat)
________________________________________
allekirjoitus ja nimenselvennös
________________________________________
allekirjoitus ja nimenselvennös
==================================
4. Lakiosantäydennys
Jollei perillinen siitä huolimatta, että testamentti ja  lahjanlupaus on jätetty huomioon ottamatta, voi saada lakiosaansa, on se, jolle perittävä eläessään on antanut 3 §:n 3 momentissa tarkoitettua omaisuutta, tai se, joka on saanut 4 §: ssä sanotun vakuutusmäärän, velvollinen vastaamaan sen täyttämisestä, mitä lakiosasta puuttuu, enintään sillä määrällä, mikä perintöosaa määrättäessä on luettava pesän varojen lisäykseksi.
Milloin siltä, joka on velvollinen vastaamaan lakiosan täydennyksestä, on hänen tuottamuksettaan hukkaantunut 1 momentissa tarkoitettua omaisuutta, on hän vastuussa vain hänelle jääneen omaisuuden arvolla.
Jos 1 momentissa tarkoitettuja vastuuvelvollisia on useita, määräytyy heidän vastuunsa suhteellisesti kunkin vastuumäärän mukaan.
Perintökaari 7 luku 8 ja 9 §
Lakiosan täydennystä on vaadittava kanteella vuoden kuluessa siitä, kun perillinen on saanut tiedon perittävän kuolemasta ja siitä perittävän tekemään lahjoitukseen tai muuhun oikeustoimeen sisältyvästä määräyksestä, joka loukkaa hänen oikeuttaan lakiosaan, kuitenkin viimeistään kymmenen vuoden kuluessa perittävän kuolemasta.
Perintökaari 7 luku 10 §

Käytännössä lakiosan täydennys kanne tarkoittaa sitä, että ennakkoperinnön tai lahjoituksen saaja palauttaa lakiosaperilliselle saamaansa omaisuutta niin, että tämän lakiosa tulee täyteen, kuitenkin enintään saamansa omaisuuden arvon.