torstai 28. heinäkuuta 2016

Perintöveron suunnittelu: miten voidaan vähentää perintöveron rasitusta?


Seuraavassa käsitellään perintöveron suunnitteluun liittyviä kysymyksiä yleisellä tasolla.
Elinaikana tehtävät lahjoitukset
Vanhan lakimiehen neuvo perintöveron minimoiseksi oli, että perinnönjättäjä tuhlaa kaiken omaisuutensa elinkaikanaan on edelleenkin toimiva.
Lahjaveroa ei suoriteta lahjasta, jonka arvo on 3 400 euroa pienempi, kuitenkin niin, että jos lahjansaaja kolmen vuoden kuluessa saa samalta antajalta useita sellaisia lahjoja, näistä on suoritettava veroa, kun niiden yhteinen arvo nousee vähintään mainittuun määrään.
(PerVL 14 §)
Säästö- ja henkivakuutukset
Perintöveroa on suoritettava myös perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajalle maksettavasta henkilövakuutuksen nojalla saadusta vakuutuskorvauksesta. Siltä osin kuin vakuutuskorvaus tai taloudellinen tuki on tuloverotuksessa veronalaista tuloa, se on kuitenkin perintöverosta vapaa
Perittävän kuoleman johdosta kuolinpesälle tai edunsaajalle maksettava henkilövakuutuksen nojalla saatu vakuutuskorvaus  on kuitenkin   perintöverosta vapaa siltä osin kuin kunkin edunsaajan tai perillisen saama samasta kuolemantapauksesta johtuva vakuutuskorvaus on enintään 35 000 euroa. Jos edunsaajana on leski, verosta vapaaksi osaksi katsotaan puolet tai kuitenkin vähintään 35 000 euroa lesken edunsaajamääräyksen nojalla saamien vakuutuskorvausten ja taloudellisen tuen yhteismäärästä.
Lahjana pidetään myös vakuutuksesta edunsaajamääräyksen nojalla vastikkeetta saatua vakuutuskorvausta. Tällaiset vakuutuskorvaukset ovat kuitenkin lahjaverosta vapaita siltä osin kuin niiden yhteismäärä kolmen vuoden aikana on enintään 8 500 euroa.
Sijoitus- ja säästövakuutukset eivät ole verotettavaa varallisuutta.
(PerVL 7a ja 18a §)
Omaisuuden lahjoittaminen hallintapidätysehdoin
Mikäli omaisuutta lahjoitetaan ehdoin, että hallintaoikeus omaisuuteen jää lahjanantajalle, vähentää hallintaoikeus lahjanarvoa. Hallintaoikeuden kapitalisointi lasketaan 5-10 % vuotuisen  tuoton mukaan. Verovelvollisen jäljellä olevaksi eliniäksi tarkoitetun nautintaoikeuden, eläkkeen ja muun edun arvo lasketaan kertomalla edusta saatavan vuositulon määrä etuun oikeutetun henkilön iän mukaan määräytyvällä kertoimella seuraavasti:
verovelvollisen ikä
kerroin
alle 44 vuotta
12
44–52 vuotta
11
53-58
10
59-63
9
64-68
8
69-72
7
73-76
6
77-81
5
82-86
4
87-91
3
92 tai enemmän
2
Eli jos alle 44 vuotias lahjoittaa 500.000 markan arvoisen asunto-osakkeen pidättäen siihen elinikäisen hallintaoikeuden, jonka arvoksi verottaja hyväksyisi 5%, saadaan lahjan arvo kaavasta 500.000-(5*5000*12) eli 200.000 markkaa.
Lahjanluontoinen kauppa
Lahjaveroa on suoritettava, kun omaisuus lahjana siirtyy toiselle. Kun kauppa- tai vaihtosopimuksen ehdoista selviää, että sovittu vastike on enintään kolme neljännestä käyvästä hinnasta, katsotaan käyvän hinnan ja vastikkeen välinen ero lahjaksi.
Mikäli halutaan myydä lapselle 500.000 markan arvoinen asunto-osake mahdollisimman halvalla tulee kauppahinnan olla vähintään enemmän kuin 375.000 markkaa. Mikäli kauppahinta on 375.000 maksaa,  ostaja lahjaveron 125.000 markasta. Mikäli kauppahinta on 375.100 markkaa lahjaveroa ei mene.
Näissä tapauksissa kannattaa hakea verottajalta ennakkotieto asiassa.
(PerVL 18.3 §)
Perillispiirin laajentaminen
Jos omaisuus testamentilla tulee yhteisesti kahdelle tai useammalle henkilölle jotka ovat erilaisessa sukulaisuussuhteessa testamentintekijään, määrätään vero sen henkilön sukulaisuuden mukaan, joka on kaukaisinta sukua. Aviopuolisoille tulleesta omaisuudesta lasketaan vero läheisempää sukua olevan henkilön mukaan.
Omaisuuden siirtäminen testamentilla tai lahjoituksin lapsille ja näiden puolisoille yhdessä sekä lasten lapsille (+näiden puolisoille)  vähentää omaisuuden siirtoon liittyvää veroprogressiota. Joissakin tapauksissa tämä saattaa kuitenkin vaikeuttaa kaikkien perillisten tasapuolista kohtelua mutta  mikäli kysymyksessä on rahavarojen jakaminen sekin ongelma voidaan poistaa.
Kiinteistöihin kohdistuvaa yhteisomistussuhteen luomista kannattaa tarkkaan harkita. Se saattaa olla toimiva ja elävän elämän mukainen ratkaisu esimerkiksi kesämökin käsittävän omaisuuden edelleen siirtämisessä, mutta ei välttämättä sovellu muunlaiseen kiinteään omaisuuteen.

(PerVL 15 §)