keskiviikko 28. maaliskuuta 2018

PERUNKIRJOITUKSEEN TARVITTAVA SELVITYS

ASIAKIRJAT
virkatodistukset kaikista kuolinpesän osakkaista heidän kotipaikkansa rekistereistä (väestörekisteri tai seurakunta)

vainajasta sukuselvitys 15-ikavuodesta kuolemaan saakka kaikista rekistereistä, joissa hän on ollut kirjoilla

osakkaiden nimet ja osoitteet, osakkaiden valtakirjat

testamentti
avioehtosopimus / osituskirja, perukirja ensiksi kuolleen puolison jälkeen

selvitys ennakkoperinnöistä

VARAT

käteiset varat, obligaatiot, tallelokero
pankin tiliote / saldotodistus kaikista vainajan sekä lesken nimissä olevista talletuksista kuolinpäivän mukaisine pääomineen ja korkoineen 
asunto-osakeyhtiön nimi ja osakekirjojen numerot, huoneiston osoite, pinta-ala ja käypä arvo.
kiinteistön lainhuudatuspöytäkirjan ote ja käypä arvo 
puhelinosuustodistuksen numero

kuolinpesänosuudet
kulkuneuvot (autot, asuntovaunut, veneet ym.) 
arvopaperit / arvo-osuudet

luettelo irtaimistosta, jos jotain erittäin arvokasta, muu omaisuus, jolla taloudellista arvoa (esim. yritysvarallisuus)

VELAT

pankki- ja muut velat, pääoma ja korot kuolinhetkellä
kuitit ja laskut kaikista kuolinpäivänä maksamatta olleista laskuista ( vainajan velkaa)
sairaalamaksut (viimeinen laskutusjakso)

verotus, lisäverot / veronpalautukset 

kuitit ja laskut hautajaiskuluista (muistotilaisuus, seurakunnan lasku, lehti-ilmoitukset ym.) hautakiven kustannusarvio / varaus hautakiveen

selvitys hautausavustuksesta
selvitys henkivakuutuksesta / ryhmähenkivakuutuskorvauksista

keskiviikko 7. helmikuuta 2018

Edunvalvontavaltakirja, edunvalvonta valtuutus

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän tulee myöhemmin kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan esimerkiksi heikentyneen terveydentilansa vuoksi.

1 Valtuutuksen laatiminen

Valtuutus tehdään kirjallisesti ja siinä tulee olla kaksi todistajaa testamentin muotoisena. Valtakirjalla henkilö valtuuttaa valtuutetun hoitamaan asioitaan. Valtuutetun tulee suostua tehtävään. Valtuuttaja määrittelee itse ne asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voi oikeuttaa valtuutetun huolehtimaan esimerkiksi omaisuutensa hoidosta ja muista taloudellisista asioistaan sekä itseään koskevista asioista kuten terveyden- ja sairaanhoidostaan.

2 Valtuutuksen vahvistaminen

Valtuutus tulee voimaan vasta kun maistraatti on vahvistanut sen. Vahvistamista voi pyytää, kun valtuuttaja on syystä tai toisesta tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Vahvistaminen edellyttää lääkärintodistusta valtuuttajasta.

Valtuutetun tulee  antaa maistraatille luettelo niistä valtuuttajan varoista ja veloista, joita valtuutus oikeuttaa hänet hoitamaan. 

3 Maistraatin valvonta

 Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa. Tässä tarkoituksessa maistraatti voi tarvittaessa pyytää valtuutetulta selvitystä valtuuttajan asioitten hoitamisesta.

4 Eturistiriita

Mikäli valtuuttajan ja  valtuutetun edut olisivat ristiriidassa jossakain tapauksessa, voidaan tälläisen asian voitamiseen valtuuttaa sijainen.